<div style= Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก

วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร อารามหลวงชั้นตรี เมืองเพชรบุรี

       วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 500 เมตร ไม่ปรากฎแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด แต่มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัย ทวารวดี - สุโขทัย เนื่องจากมการขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีเป็นจำนวนมาก สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ ปรางค์ห้ายอด เป็นปรางค์ก่ออิฐฉาบปูน สร้างตามคติมหายานถวายพระธยานิพุทธทั้งห้า ซึ่งทำรูปจำลองประดิษฐานอยู่บนยอดปรางค์แต่ละองค์ ภายในปรางค์ใหญ่ประดิษฐาน พระบรมสารริกธาตุ

       วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี ได้รับกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช 2459 ซึงพระสุวรรณมุณี (หลวงพ่อชิต ชิตรัตน์) เป็นเจ้าอาวาสภายในพระวิหารหลวง คือ ของวัดประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ ด้านหลังพระวิหารหลวง คือปรางค์ 5 ยอด ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงคือพระวิหารน้อย และทางวัดยังได้สร้างพิพิธภัณฑ์ของวัดไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้าชมอีกด้วย